رو عنوان : PreTitle
عنوان : كتاب «ترجمه و شرح عهدنامه مالك اشتر» از محمدصالح روغنی قزوینی و با تحقیق: علی فاضلی از منشورات انتشارات دانشگاه مفید، در بخش تصحیح و تحقیق بیستمین همایش كتاب سال حوزه، اثر شایسته تقدیر شناخته شد.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، كتاب ترجمه و شرح «عهدنامه مالك اشتر» از محمدصالح روغني قزويني با تحقيق علي فاضلي، از منشورات انتشارات دانشگاه مفيد در بخش تصحيح و تحقيق بيستمين همايش كتاب سال حوزه اثر، شايسته تقدير شناخته شد. انتشارات دانشگاه مفيد ضمن تبريك به محقق فاضل جناب آقاي علي فاضلي، براي همه استادان و فرهيختگان دانشگاه مفيد آرزوي توفيق و تعالي روزافزون مي‌كند.كتاب ترجمه و شرح عهدنامه مالك اشتر تاليف محمدصالح روغني قزويني با تحقيق علي فاضلي از منشورات انتشارات دانشگاه مفيد در بخش تصحيح و تحقيق بيستمين همايش كتاب سال حوزه اثر شايسته تقدير شناخته شد. انتشارات دانشگاه مفيد ضمن تبريك به محقق فاضل جناب آقاي علي فاضلي، براي همه استادان و فرهيختگان دانشگاه مفيد آرزوي توفيق و تعالي روزافزون مي‌كند.

 

كتاب ترجمه و شرح عهدنامه مالك اشتر تاليف محمدصالح روغني قزويني با تحقيق علي فاضلي از منشورات انتشارات دانشگاه مفيد در بخش تصحيح و تحقيق بيستمين همايش كتاب سال حوزه اثر شايسته تقدير شناخته شد. انتشارات دانشگاه مفيد ضمن تبريك به محقق فاضل جناب آقاي علي فاضلي، براي همه استادان و فرهيختگان دانشگاه مفيد آرزوي توفيق و تعالي روزافزون مي‌كند.