رو عنوان : PreTitle
عنوان : كتاب «جان راولز از نگاه مایكل سندل»، تألیف «یوسف شاقول و اكرم نوری زاده» توسط سازمان انتشارات دانشگاه مفید منتشر شد.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، كتاب «جان راولز از نگاه مايكل سندل»، تأليف «يوسف شاقول و اكرم نوري زاده» توسط سازمان انتشارات دانشگاه مفيد منتشر شد. فهرست مطالب

ديباچه.................................................................................... 9

مقدمه.................................................................................... 13


فصل اول

ليبراليسم و جماعت‌گرايي / 27

1-۲ ليبراليسم................................................................................ 28

1-3 جماعت‌گرايي........................................................................................ 39

1-۴ جمع‌بندي............................................................................................... 56


فصل دوم

شرح آموزه‌هاي راولز / 57

۲-1 مقدمه..................................................................................................... 57

2-۲ جايگاه عدالت از ديدگاه راولز............................................................. 58

2-۳ تفاوت ميان انديشه‌هاي راولز متقدم و متأخر.................................... 62

2-۴ عدالت رويه‌اي ناب............................................................................... 68

2-۵ نظرية قرارداد راولز............................................................................... 69

2-۶ اصل تفاوت در برابر ليبرتاريانيسم و شايسته‌سالاري....................... 75

2-۷ مفهوم شخص از ديدگاه راولز............................................................. 82

2-۸ مفهوم جامعه از ديدگاه راولز.............................................................. 87

2-۹ پلوراليسم معقول................................................................................. 89

2-1۰ ساختار حكومت مطلوب از ديدگاه راولز............................................ 91

2-1۱ جمع‌بندي............................................................................................. 92

فصل سوم

شرح آموزه‌هاي سندل / 93

3-1 مقدمه..................................................................................................... 93

3-۲ سير تاريخي انديشه‌هاي سندل.......................................................... 94

3-۳ ريشه‌هاي اصلي تفكر سندل.............................................................. 100

3-۳-1 ارسطو............................................................................................... 100

3-۳-2 جمهوري‌خواهان پيشين آمريكا.................................................................. 104

3-۳-3 جماعت‌گرايان (مك‌اينتاير، چارلز تيلور، مايكل والزر)................................ 113

3-۴ آيا سندل فيلسوفي جماعت‌گراست؟................................................ 117

3-۵ معضل اصلي عصر ما از ديدگاه سندل.............................................. 123

3-۶ مفهوم جماعت از ديدگاه سندل........................................................ 129

3-۷ مفهوم هويت از ديدگاه سندل.......................................................... 133

3-۸ مفهوم آزادي از ديدگاه سندل........................................................... 140

3-۹ جايگاه حقوق فردي از ديدگاه سندل............................................... 143

3-1۰ جمهوري‌خواهي مدني از ديدگاه سندل.......................................... 149

3-1۰-1 معناي جمهوري‌خواهي مدني از ديدگاه سندل.......................................... 151

3-1۰-2 نقاط ضعف انديشة جمهوري‌خواهي مدني.................................................... 158

3-1۰- 3 دلايل گذار تدريجي از جمهوري‌خواهي مدني به سمت جمهوري رويه‌اي.......... 163

3-1۰- 4 نمونه‌ها‌يي از نهضت‌ها‌ي جمهوري‌خواهانه.................................................. 169

3-1۰- 5 ساختار حكومت مطلوب مورد نظر سندل................................................... 175

3- 1۱ اقتصاد سياسي شهروندي از ديدگاه سندل.................................. 183

3- 1۲ معناي كار آزاد از ديدگاه سندل...................................................... 190

3-1۳ جايگاه دين از ديدگاه سندل........................................................... 195

3-14 مفهوم عدالت از ديدگاه سندل......................................................... 201

3-1۵ جايگاه اخلاق از ديدگاه سندل........................................................ 209

3-16 ديدگاه سندل دربارة كاربرد علم ژنتيك و پزشكي نوين.............. 216

3-16-۱ محدودة مجاز كاربرد علم نوين از ديدگاه سندل....................................... 219

3-16-۲ كاربردهاي غلط علم نوين در ورزش از ديدگاه سندل............................ 220

3-16-۳ كاربردهاي غلط علم نوين در طراحي كودكان از ديدگاه سندل....... 222

3-16-۴ آيا استدلال سندل در بحث ‌شأن اخلاقي كاربرد غيردرماني علم نوين، استدلالي ديني است؟   238

3-16-۵‌ شأن اخلاقي تحقيق دربارة سلول‌ها‌ي بنيادي از ديدگاه سندل............... 246

3-17 جمع‌بندي......................................................................................... 256


فصل چهارم

شرح نقدهاي سندل بر ليبراليسم و نظرية عدالت راولز / 257

4-1 مقدمه.................................................................................................. 257

4-2 نقدهاي سندل بر مفهوم خود نامقيد در نظر راولز......................... 258

4-3 نقدهاي سندل بر تقدم عدالت در ديدگاه راولز............................... 270

4-4 نقدهاي سندل بر نظرية قرارداد راولز.............................................. 284

4-5 نقدهاي سندل بر اصل تفاوت در ديدگاه راولز................................ 293

4-6 نقدهاي سندل بر قانون تبعيض مثبت دوركين................................ 307

4-7 نقدهاي سندل بر سودگرايي در عدالت........................................... 322

4-8 نقد سندل بر مفهوم آزادي ليبرال.................................................... 330

4-8-1 نقد سندل بر مفهوم آزادي ديني از ديدگاه ليبرال‌ها‌................................. 334

4-8-2 نقد سندل بر مفهوم آزادي بيان از ديدگاه ليبرال‌ها‌................................... 337

4-9 نقدهاي سندل بر ايده تقدم حق بر خير.......................................... 339

4-10 نقدهاي سندل بر ايده دولت بي‌طرف............................................. 354

4-11 تأثير ليبراليسم بر نهاد خانواده و قانون طلاق............................... 378

4-12 جمع‌بندي......................................................................................... 385


فصل پنجم

ارزيابي آموزه‌ها‌ و نقدهاي سندل  از ديدگاه متفكران معاصر / 387

5-1 مقدمه.......................................................................................... 387

5-2 رزماري گارلند تامسن...................................................................... 388

5-3 ديويد پدل.......................................................................................... 391

5-4 لوئيجينو بروني................................................................................... 399

5- 5 لودويگ بكمن.................................................................................... 402

5- 6 ريچارد رورتي.................................................................................... 408

5-7 الن هيورث.......................................................................................... 415

5-8 ويل كيمليكا....................................................................................... 426

5-9 جين همپتن........................................................................................ 430

۵-۱۰ جمع‌بندي.......................................................................................... 435

ارزيابي و نتيجه..................................................................................... 437

1) ارزيابي نقد سندل بر مقدمات اصول عدالت......................................... 440

2) ارزيابي نقدهاي سندل بر ايدة تقدم عدالت از ديدگاه راولز.............. 451

3) ارزيابي نقدهاي سندل بر اصل تفاوت از ديدگاه راولز....................... 454

منابع و مآخذ...................................................................... 483

نمايه................................................................................ 489