رو عنوان : PreTitle
عنوان : هفتمین شماره دوفصلنامه تخصصی «پرتو وحی» توسط مركز مطالعات قرآن دانشگاه مفید منتشر شد.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، هفتمين شماره از دوفصلنامه تخصصي «پرتو وحي» توسط مركز مطالعات قرآن دانشگاه مفيد منتشر شد. 

بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله معرفت و علامه طباطبایی
درمنبعيّت  گفتار صحابه و تابعان در تفسیر ....................................................... 3

عبدالکریم بهجت پور و محسن قمرزاده


اسلام،  گوهر دین در قرآن ...........................................................................17

عبدالرحیم سلیمانی


بررسی تطبیقی مصطلح قرآنی آیه و مصطلح كلامي معجزه:

معجزه به مثابه یکی از اقسام آيه ................................................................. 31

نرگس موسوی اندرزی


تناسخ ملکوتی با استناد به پدیده مسخ ...........................................................55

روح الله فروغی


اصل معاشرت به معروف در قرآن
(رویکرد مبنا محور در مقایسه با رویکرد رفتارمحور)...............................................71

معصومه حافظی و محمدرضا میرزایی


آزادی بیان و حدود قرآنی آن با تأکید بر تفسیر المیزان ......................................... 89

سید مهدی نریمانی زمان آبادی